Stemoverzicht (Onderwerp: TTIP) Ander onderwerp


Hieronder ziet u alle moties over dit onderwerp waarvoor de door u gekozen partijen het niet eens waren. Toon motie geeft u de oorspronkelijke motie, Toon handeling de stemming (mogelijk met stemverklaring). Hoofdmenu


Het niet hervatten van TTIP-onderhandelingenStemdatum: 19-05-2021 • spreekt uit dat de onderhandelingen over TTIP niet hervat mogen worden,

PVVVVD


Een evaluatie van het functioneren van ICS in CETAStemdatum: 13-02-2020 • verzoekt de regering, om een evaluatie van het functioneren van het ICS in het CETA-verdrag uiterlijk vijf jaar na de inwerkingtreding van het CETA-verdrag;
 • verzoekt de regering voorts, de bevindingen van deze evaluatie met de Kamer te delen en eventuele aanbevelingen bij de Europese Commissie te agenderen,

PVVVVD


Meer democratische controle en transparantie inzake de verdragscomitésStemdatum: 13-02-2020 • verzoekt de regering, initiatieven te nemen voor meer democratische controle en transparantie voor het Europees parlement en nationale parlementen inzake de verdragscomités in vrijhandelsverdragen zoals CETA,

PVVVVD


Verzet tegen handelsverdragen met investeerder-staatarbitrageStemdatum: 13-02-2020 • roept de regering op, om zich te verzetten tegen alle toekomstige handelsverdragen die investeerder-staatarbitrage mogelijk maken,

PVVVVD


Verwijdering van exclusieve bescherming van buitenlandse investeerdersStemdatum: 13-02-2020 • roept de regering op zich maximaal in te zetten voor de verwijdering van exclusieve bescherming van buitenlandse investeerders uit CETA en vergelijkbare verdragen in de toekomst,

PVVVVD


Opbrengen van de zorgen van Nederlandse lokale overheden over CETAStemdatum: 20-11-2019 • verzoekt de regering, de zorgen van Nederlandse lokale overheden op te brengen in de komende Raad Buitenlandse Zaken Handel en in kaart te brengen in hoeverre vergelijkbare zorgen ook leven in andere lidstaten, en de Kamer vóór de plenaire behandeling van CETA hierover te informeren,

PVVVVD


Een referendum over het CETA-verdragStemdatum: 06-12-2017 • verzoekt de regering, erop toe te zien dat het CETA-verdrag referendabel zal blijven,

PVVVVD


Het definitief staken van de onderhandelingen over TTIPStemdatum: 01-06-2017 • spreekt uit dat de onderhandelingen over TTIP dan wel onderdelen daarvan definitief moeten worden gestaakt,

PVVVVD


Voorlichting vragen aan de Raad van State over de juridische status van de bij CETA gevoegde gezamenlijke verklaringStemdatum: 13-10-2016 • verzoekt het presidium om de Raad van State om voorlichting te vragen over de juridische status van de bij CETA gevoegde gezamenlijke verklaring,

PVVVVD


Financiële compensatie als vorm van flankerend beleid bij voorbaat niet uitsluitenStemdatum: 13-10-2016 • verzoekt de regering, financiële compensatie als vorm van flankerend beleid bij voorbaat niet uit te sluiten,

PVVVVD


Inwinnen van juridisch advies over de verenigbaarheid van ICS met het Europees rechtStemdatum: 13-10-2016 • verzoekt de regering, alvorens in te stemmen met CETA, eerst juridisch advies bij het Europees Hof in te winnen over de verenigbaarheid van ICS met het Europees recht,

PVVVVD


Niet ondertekenen van het handelsverdrag CETAStemdatum: 13-10-2016 • verzoekt de regering om, het handelsverdrag CETA niet te ondertekenen,

PVVVVD


Tegemoetkomen van de subsectoren in de nadelen die CETA voor hen oplevertStemdatum: 13-10-2016 • verzoekt de regering om, in overleg met de (sub)sectoren, in het bijzonder de varkenshouderij en de akkerbouw, een extra inspanning te doen om de export te stimuleren van de producten uit die (sub)sectoren waarvoor importconcessies gedaan zijn aan Canada;
 • verzoekt de regering voorts, in overleg te gaan met de betreffende subsectoren over flankerend beleid ten einde deze subsectoren tegemoet te komen in de nadelen die CETA voor hen oplevert en de Kamer voor ratificatie hierover te informeren,

PVVVVD


Oproepen tot een ‘reset’ van de onderhandelingen over CETAStemdatum: 13-10-2016 • verzoekt de regering, bij de Handelsraad van 18 oktober op te roepen tot een «reset» van de onderhandelingen over CETA,

PVVVVD


Duidelijkheid of en op welke wijze delen van de landbouw gecompenseerd worden voor de nadelen van invoering van CETA Stemdatum: 15-09-2016 • verzoekt de regering te zorgen dat er duidelijkheid is of en op welke wijze delen van de landbouw structureel en gericht gecompenseerd worden voor de nadelen die ze van invoering van CETA ondervinden en of daar voldoende draagvlak voor is voordat het debat over ratificatie gehouden wordt,

PVVVVD


Een aantal hoofdstukken uitsluiten van voorlopige inwerkingtredingStemdatum: 15-09-2016 • verzoekt de regering, in ieder geval de hoofdstukken die gaan over landbouw, energie, investeringen en regelgevende samenwerking (regulatory cooperation) uit te sluiten van voorlopige inwerkingtreding,

PVVVVD


Niet akkoord gaan met de voorlopige toepassing van CETA Stemdatum: 15-09-2016 • verzoekt de regering, niet akkoord te gaan met voorlopige toepassing van CETA,

PVVVVD


Verzet tegen de ondertekening van CETAStemdatum: 15-09-2016 • verzoekt de regering, zich binnen de EU te verzetten tegen de ondertekening van CETA,

PVVVVD


Pleiten voor het stopzetten van de onderhandelingen over TTIP Stemdatum: 15-09-2016 • verzoekt de regering, in Brussel te pleiten voor het stopzetten van de onderhandelingen over TTIP,

PVVVVD


Niet akkoord gaan met voorlopige inwerkingtreding van CETA Stemdatum: 07-07-2016 • verzoekt de regering, niet akkoord te gaan met voorlopige inwerkingtreding van CETA, zolang de Tweede Kamer niet heeft ingestemd met het verdrag,

PVVVVD


Het stilleggen van de onderhandelingen over TTIPStemdatum: 27-06-2016 • verzoekt de regering, te pleiten voor het stilleggen van de onderhandelingen over TTIP, in ieder geval totdat duidelijk is welke consequenties het Britse referendum over de EU heeft voor de inrichting en samenstelling van de EU,

PVVVVD


De mogelijkheid dat nationale parlementen zich uitspreken over ICS in CETAStemdatum: 14-06-2016 • verzoekt de regering, zich er bij de Europese Commissie voor in te spannen dat nationale parlementen zich uit kunnen spreken over ICS in CETA,

PVVVVD


Geen voorlopige toepassing van het Investment Court SystemStemdatum: 07-06-2016 • verzoekt de regering, zich te verzetten tegen voorlopige toepassing van het hoofdstuk over investeringsarbitrage (Investment Court System) en zich in te spannen om dit hoofdstuk als «niet-EU-only» aan te merken, zodat de Kamer zich hierover kan uitspreken,

PVVVVD


Geen aanpassingen die afdoen aan reeds gestelde eisen op het gebied van arbeid en milieuStemdatum: 07-06-2016 • verzoekt de regering, gedurende de looptijd van CETA niet akkoord te gaan met aanpassingen die afdoen aan de in het verdrag reeds gestelde eisen op het gebied van arbeid en milieu,

PVVVVD


Pas op de plaats maken in de TTIP-onderhandelingenStemdatum: 07-06-2016 • verzoekt de regering om, de Europese Commissie te vragen om pas op de plaats te maken in de TTIP-onderhandelingen tot na de volledige afronding van CETA,

PVVVVD