Kieswijzer (Onderwerp: Natuur en milieu) Volgend onderwerp


Stem per onderwerp op moties die u belangrijk vindt, minimaal op 20 moties, liefst meer. Als u klaar bent kunt u met de Stemuitslag knop zien hoe de partijen zich tot u verhouden. Menu Eigen stemmen


In de Raad van Ministers tegen de Natuurherstelverordening stemmen en een blokkerende minderheid zoeken ter ondersteuningStemdatum: 29-02-2024 • verzoekt de regering om in de Raad van Ministers tegen de Natuurherstelverordening te stemmen;
 • verzoekt de regering om een blokkerende minderheid te zoeken ter ondersteuning,


Onderzoeken hoe recyclingcapaciteit die aantoonbaar emissies reduceert kan worden vergund Stemdatum: 16-01-2024 • verzoekt de regering te onderzoeken hoe nieuwe recyclingcapaciteit die aantoonbaar emissies reduceert, kan worden vergund en aangesloten op energie-infrastructuur;
 • verzoekt de regering tevens te borgen dat er in passende opschalingsinstrumenten (bijvoorbeeld de DEI+, VEKI en NIKI) mogelijkheden zijn voor de opschaling en uitrol van circulaire technieken, als die aantoonbaar CO2-emissies reduceren,


Uitspreken dat nieuwe gaswinning bij Ternaard onder de Waddenzee geen doorgang mag vinden Stemdatum: 16-01-2024 • spreekt uit dat nieuwe gaswinning bij Ternaard onder de Waddenzee geen doorgang mag vinden,


Concrete maatregelen in kaart brengen om energiecoöperaties te stimulerenStemdatum: 20-12-2023 • verzoekt de regering om concrete maatregelen in kaart te brengen om energiecoöperaties te stimuleren, en deze voor 1 april met de Kamer te delen,


Zich inspannen voor de uitvoering van de afspraken van COP28Stemdatum: 20-12-2023 • verzoekt de regering om zich in te spannen voor de uitvoering van de afspraken van COP28,


Onderzoeken hoe verduurzamingssubsidies zo vormgegeven kunnen worden dat ze toegankelijker worden voor huishoudens met een laag of gemiddeld inkomenStemdatum: 20-12-2023 • verzoekt de regering mogelijkheden in kaart te brengen hoe verduurzamingssubsidies zo vormgegeven kunnen worden dat deze toegankelijker worden voor huishoudens met een laag of gemiddeld inkomen, bijvoorbeeld door hen ruimhartiger te vergoeden, te beginnen bij de ISDE,


Advies vragen over hoe te voorkomen dat de energietransitie leidt tot een toename van de energiearmoedeStemdatum: 20-12-2023 • verzoekt de regering om een advies te vragen aan een combinatie van SER, WRR en Nibud over op welke wijze voorkomen kan worden dat de energietransitie tot een toename (en natuurlijk bij voorkeur een forse afname) van de energiearmoede in Nederland leidt;
 • verzoekt de regering dit advies binnen een halfjaar aan de Kamer te overhandigen,


De Kamer informeren over de gevolgen voor Nederland van de conclusies van COP28 en het daarvoor vereiste aanvullende beleidStemdatum: 20-12-2023 • verzoekt de regering de Kamer te informeren over gevolgen voor Nederland van de conclusies van COP28, in het bijzonder het uitfaseren van fossiele brandstoffen, en het daarvoor vereiste aanvullende beleid;
 • verzoekt de regering om in Europees verband aan te dringen op een afbouwstrategie voor fossiele brandstoffen,


Een wettelijke verankering van energiebesparingsdoelen per sectorStemdatum: 20-12-2023 • verzoekt de regering te zorgen voor wettelijke verankering van energiebesparingsdoelen per sector,


Biomassa als greenwashing bestempelenStemdatum: 20-12-2023 • verzoekt de regering biomassa als greenwashing te bestempelen,


Het terugdraaien van de toezegging van 15 miljoen euro aan het klimaatschadefondsStemdatum: 20-12-2023 • verzoekt de regering de toezegging om 15 miljoen euro in het klimaatschadefonds te storten terug te draaien,


Het op geen enkele wijze steunen of faciliteren van BECCS voor kolencentralesStemdatum: 20-12-2023 • verzoekt de regering BECCS voor kolencentrales op geen enkele wijze te stimuleren of te faciliteren,


Actievere sturing op verduurzaming van de warmtevoorziening en daarmee op vermindering van de importafhankelijkheid op het gebied van warmteStemdatum: 20-12-2023 • verzoekt de regering actiever te sturen op verduurzaming van de warmtevoorziening en daarmee op vermindering van de importafhankelijkheid op het gebied van warmte, mede in relatie tot de gestelde doelen voor 2030, en zo nodig de SDE++ hierop aan te passen,


Extra middelen vrijmaken voor de aanpak van sociale huurwoningen met gebreken en huurders de mogelijkheid bieden die aanpak te initiërenStemdatum: 20-12-2023 • verzoekt de regering extra middelen vrij te maken voor de aanpak van sociale huurwoningen met gebreken zoals schimmel en een laag energielabel, en huurders de mogelijkheid te bieden de aanpak hiervan te initiëren,


Toetsing van het bestaande en toekomstige klimaatbeleid op rechtvaardigheid van verdeling van klimaatkostenStemdatum: 20-12-2023 • verzoekt de regering het bestaande en toekomstige klimaatbeleid te toetsen op rechtvaardigheid van verdeling van klimaatkosten,


Alle mogelijkheden in kaart brengen om de productie van pfas in Dordrecht uiterlijk in 2025 te stoppenStemdatum: 26-10-2023 • verzoekt de regering om in gesprek te gaan met Chemours en uiterlijk in 2025 te komen tot een eind aan de pfas-productie in Dordrecht en de Kamer te informeren over de uitkomsten daarvan;
 • verzoekt de regering alle juridische en wetgevende mogelijkheden in kaart te brengen om de pfas-productie in Dordrecht uiterlijk in 2025 te stoppen en de Kamer te informeren over de uitkomsten daarvan,


Het overnemen van de aanbevelingen van de ILT over verbetering van het VTH-stelsel op de BES-eilandenStemdatum: 26-10-2023 • verzoekt de regering om de aanbevelingen van de ILT over te nemen en de Kamer te informeren over de wijze waarop hier uitvoering aan gegeven gaat worden,


Structureel cameratoezicht bij Tata Steel en voldoende budget voor de omgevingsdienst om snel te handelen op basis van de camerabeeldenStemdatum: 26-10-2023 • verzoekt de regering om te zorgen voor structureel cameratoezicht bij zowel Kooksfabriek 1 als 2 van Tata Steel, waarmee het mogelijk wordt om incidenten met rauwe kooks visueel te beoordelen, en de realtimegegevens 24/7 openbaar te houden;
 • verzoekt de regering tevens om in gesprek te gaan met de provincie Noord-Holland, zodat de omgevingsdienst genoeg budget en capaciteit krijgt om ook snel te kunnen handelen op basis van de camerabeelden,


Structureel meer budget voor omgevingsdiensten voor verbetering van het VTH-stelselStemdatum: 26-10-2023 • verzoekt de regering te zorgen voor structureel meer budget voor omgevingsdiensten, zodat de inspanningen en resultaten voor het verbeteren van het VTH-stelsel niet tenietgaan,


In gesprek gaan met de GGD Zuid-Holland Zuid over gerichte ondersteuning bij gezondheidsvragen van omwonenden van ChemoursStemdatum: 26-10-2023 • verzoekt de regering in gesprek te gaan met de GGD Zuid-Holland Zuid om te komen tot gerichte ondersteuning bij de gezondheidsvragen in deze regio,


Invulling geven aan het voorzorgsbeginsel door bij de emissie van potentieel zeer zorgwekkende stoffen uit te gaan van omgekeerde bewijslastStemdatum: 26-10-2023 • verzoekt de regering het voorzorgsbeginsel invulling te geven door bij de emissie van potentieel zeer zorgwekkende stoffen uit te gaan van omgekeerde bewijslast, waarbij de producenten moeten aantonen dat stoffen niet schadelijk voor de omgeving zijn,


De regiefunctie in het VTH-domein breder invulling geven door de omgevingsdiensten beter te ondersteunenStemdatum: 26-10-2023 • verzoekt de regering haar regiefunctie in het VTH-domein breder invulling te geven en daartoe de omgevingsdiensten beter te ondersteunen met kennis, capaciteit en doorzettingsmacht, de Kamer hierover voor de zomer te informeren, en eventuele financiële consequenties te verwerken in de begroting voor 2025,


Het voorzorgsprincipe en de aansprakelijkheid van het bedrijfsleven verwerken in de kabinetsreactie op het OVV-rapport Industrie en omwonendenStemdatum: 26-10-2023 • verzoekt de regering het voorzorgsprincipe en aansprakelijkheid van het bedrijfsleven te verwerken in de kabinetsreactie op het rapport en de daaruit voortvloeiende actieagenda,


Erop toezien dat Rijkswaterstaat de watervergunning van Chemours Dordrecht aanscherpt of zo nodig intrekt om de maatschappelijke functies van het water te herstellenStemdatum: 26-10-2023 • verzoekt de regering erop toe te zien dat Rijkswaterstaat de watervergunning van Chemours Dordrecht aanscherpt of zo nodig intrekt om de maatschappelijke functies van het water te herstellen,


Het in kaart brengen van de risico's van bodemvervuiling door pfas voor de drinkwatervoorziening in de omgeving van Chemours DordrechtStemdatum: 26-10-2023 • verzoekt de regering om in kaart te brengen wat de risico's van de bodemvervuiling door pfas zijn voor de drinkwatervoorziening in de omgeving van Chemours Dordrecht en hierop de nodige actie te ondernemen zodat de drinkwatervoorziening nu en in de toekomst niet in gevaar komt,