Kieswijzer (Onderwerp: Natuur en milieu) Volgend onderwerp


Stem per onderwerp op moties die u belangrijk vindt, minimaal op 20 moties, liefst meer. Als u klaar bent kunt u met de Stemuitslag knop zien hoe de partijen zich tot u verhouden. Menu Eigen stemmen


Aandacht voor polymeren in de evaluatie van REACHStemdatum: 20-06-2018 • verzoekt de regering, in Europa speciale aandacht te vragen voor polymeren binnen de evaluatie van REACH,


Gecombineerde luchtwassers uitzonderen als maatregel Stemdatum: 19-06-2018 • verzoekt de regering, om gecombineerde luchtwassers uit te zonderen als maatregel om de luchtkwaliteit rondom de intensieve veehouderij te verbeteren,


Stoppen met subsidies voor pelletkachels en biomassaketelsStemdatum: 14-06-2018 • verzoekt de regering om, subsidies voor pelletkachels en biomassaketels te beëindigen,


Krimp van de veestapel als instrument in het luchtkwaliteitsbeleidStemdatum: 14-06-2018 • verzoekt de regering om, krimp van het aantal dieren in de veehouderij als instrument op te nemen in het luchtkwaliteitsbeleid,


Verlaging van de Europese normen voor luchtkwaliteitStemdatum: 14-06-2018 • verzoekt de regering, in Europees verband een verlaging van de Europese normen voor luchtkwaliteit te bepleiten, zo mogelijk tot aan de waarden van de WHO,


Een parlementair voorbehoud bij het akkoord op hoofdlijnen Stemdatum: 12-06-2018 • verzoekt de regering, pas haar handtekening te zetten onder de afspraken in het akkoord op hoofdlijnen, nadat de Tweede Kamer daarmee heeft ingestemd,


De openbaarmaking van alle afspraken en contractenStemdatum: 07-06-2018 • verzoekt de regering, alle «geheime» afspraken en contracten betreffende gaswinning alsnog openbaar te maken en inclusief juridische duiding per ommegaande naar de Tweede Kamer te sturen,


Een bindende toepassing van de formule voor verdeling van de Europese hernieuwbare energieopgaveStemdatum: 07-06-2018 • verzoekt de regering om, in te zetten op een bindende toepassing van de formule bij een ambitietekort van de lidstaten,


Pleiten voor keuzevrijheid voor gebruikersStemdatum: 07-06-2018 • verzoekt de regering, in het kader van de e-privacyverordening te pleiten voor keuzevrijheid voor gebruikers, in lijn met amendement 92 uit de aangenomen positie door het Europees parlement, zodat gebruikers niet de toegang kan worden ontzegd tot een website of dienst als zij geen toestemming verlenen om persoonsgegevens te verwerken,


De behandeling van oudere schadegevallenStemdatum: 07-06-2018 • verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat ook gedupeerden met oudere schades alsnog bij de Commissie Mijnbouwschade Groningen terechtkunnen en een volledige schadevergoeding zullen krijgen,


Het Nederlandse standpunt omtrent de meest schadelijke gewassen opnemen in de uitkomsten van de triloog-onderhandelingen Stemdatum: 07-06-2018 • verzoekt de regering om, alles in het werk te stellen om de wensen van de Kamer (motie 34 717 nr. 14; 30 196 nr. 523; 34 717 nr. 18; 34 717 nr. 15) ten uitvoer te brengen en om het Nederlandse standpunt omtrent de meest schadelijke biobrandstoffen (op het gebied van CO2 en ILUC) op te laten nemen in de uitkomsten van de triloog-onderhandelingen;
 • en gaat over tot de orde van de dag,
 • Wassenberg


Bewoners centraal stellen bij de versterkingsaanpakStemdatum: 07-06-2018 • roept de regering op, om bewoners centraal te stellen en hen zo optimaal mogelijk te betrekken in de versterkingsaanpak inclusief keuzevrijheid in wijze waarop versterkt wordt,


Extra klimaatmaatregelen ter compensatie van de uitstoot van buitenlands gasStemdatum: 07-06-2018 • verzoekt de regering, de uitstoot die hiermee gepaard zal gaan te compenseren met extra klimaatmaatregelen, niet zijnde CCS,


Het nakomen van de afspraken met de regioStemdatum: 07-06-2018 • verzoekt de regering, de gemaakte afspraken met de regio na te komen zodat het vertrouwen van de Groningers kan worden teruggewonnen,


Verbeteringen op het gebied van leefbaarheid, duurzaamheid en wijkaanpakStemdatum: 07-06-2018 • verzoekt de regering, met de regio in overleg te treden om huizen van de batch 1.588 waarvan de Mijnraad na 1 juli 2018 aangeeft dat sloop-nieuwbouw niet nodig is, op korte termijn perspectief te geven door gezamenlijk afspraken te maken waarmee deze bewoners alsnog de mogelijkheid krijgen hun huis te verbeteren op het gebied van leefbaarheid en verduurzaming;
 • verzoekt de regering tevens, hierover de Kamer deze zomer te rapporteren,


Ophoging naar 33% van de Europese 2030 doelen voor energiebesparing en schone energieStemdatum: 07-06-2018 • verzoekt de regering, tijdens de Energieraad van 11 juni 2018 te pleiten voor een ophoging van de Europese 2030-doelen voor energiebesparing en schone energie naar 33%,


Het overgaan tot versterking van de 1.588 reeds geïnspecteerde woningenStemdatum: 07-06-2018 • verzoekt de regering, de gedupeerden niet langer in onzekerheid te laten en tot versterking over te gaan,


De meest schadelijke gewassen zoveel mogelijk uitsluiten als biobrandstof Stemdatum: 07-06-2018 • verzoekt de regering, inzichtelijk te maken welke acties Nederland heeft ondernomen in de Raad om de meest schadelijke gewassen (op het gebied van CO2 en ILUC), zoals palmolie, zoveel mogelijk uit te sluiten als biobrandstof en de kamer daarover te informeren,
 • en gaat over tot de orde van de dag,
 • Wassenberg


Democratische verkiezing van de Nationaal Coördinator GroningenStemdatum: 07-06-2018 • verzoekt de regering, de nieuwe NCG door de Groningse bevolking democratisch te laten kiezen,


Het onverkort vasthouden aan de MeijdamnormStemdatum: 07-06-2018 • verzoekt de regering, onverkort vast te houden aan de Meijdamnorm van 10-5 bij de versterkingsopgave in de provincie Groningen,


Kansen van verduurzaming van grootgebruikers inzichtelijk makenStemdatum: 07-06-2018 • verzoekt de regering, de kansen inzichtelijk te maken die verduurzaming van (individuele) grootgebruikers mogelijk maken, zonder de snelheid en doelgerichtheid van het traject te verstoren,


Aandacht voor een ruimhartige versterkingsaanpak in het advies van de MijnraadStemdatum: 07-06-2018 • verzoekt de regering, de Mijnraad te vragen om in zijn advies specifieke aandacht te besteden aan de betekenis van de bevindingen voor de woningen die reeds zijn geïnspecteerd, maar waarvan de bewoners nog geen versterkingsadvies hebben ontvangen (batches 2 en 3, oftewel de 1.588 en 1.581), duidelijkheid te geven in de eerste week van juli, en op basis van dit advies samen met de bestuurders nog deze zomer met een ruimhartige versterkingsaanpak te komen,


Het stilleggen van de versterkingsopgave voor de tweede batch heroverwegenStemdatum: 07-06-2018 • verzoekt de regering, het besluit om de versterkingsopgave voor deze batch stil te leggen te heroverwegen,


Hogere boetesStemdatum: 30-05-2018 • verzoekt de regering, te onderzoeken of boetes binnen het huidige stelsel in een hogere categorie geplaatst kunnen worden en indien dat mogelijk is daartoe een voorstel aan de Kamer te zenden,


Het verplicht aanmelden van kankerverwekkende stoffen bij de inspectieStemdatum: 30-05-2018 • roept de regering op, om bedrijven te verplichten gegevens over hoeveelheden kankerverwekkende stoffen aan te melden bij de Inspectie SZW, zodat er beter kan worden gehandhaafd,