Kieswijzer (Onderwerp: Natuur en milieu) Volgend onderwerp


Stem per onderwerp op moties die u belangrijk vindt, minimaal op 20 moties, liefst meer. Als u klaar bent kunt u met de Stemuitslag knop zien hoe de partijen zich tot u verhouden. Menu Eigen stemmen


Overleg met netbeheerders om verdere vertraging in aansluiting te voorkomenStemdatum: 11-02-2020 • verzoekt de regering, om met netbeheerders in overleg te gaan, zodat zij daar waar congestie optreedt, verdere vertraging in aansluiting voorkomen door een marktconsultatie te organiseren en zo de mogelijkheden van andere geschikte innovatieve technieken beter in beeld te krijgen en toe te passen;
 • verzoekt de regering tevens, als dit onvoldoende van de grond komt te onderzoeken hoe en of dit afgedwongen kan worden,


De inwerkingtreding van de Omgevingswet uitstellenStemdatum: 04-02-2020 • verzoekt de regering de inwerkingtreding van de Omgevingswet uit te stellen zodat de noodzakelijke voorbereidingen zonder de extra tijdsdruk getroffen kunnen worden;
 • verzoekt de regering tevens, om niet tot inwerkingtreding over te gaan zolang er nog (decentrale) overheden zijn die niet voldoende voorbereid zijn op de inwerkingtreding,


Geen hogere geluidsbelasting door de omschakeling in de manier van metenStemdatum: 04-02-2020 • verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat de omschakeling van het meten van de geluidsbelasting van dB naar Lden niet leidt tot een hogere geluidsbelasting van de betreffende omgeving,


Compensatie voor gemeenten en provincies voor mogelijke extra kostenStemdatum: 04-02-2020 • verzoekt de regering ervoor, te zorgen dat gemeenten en provincies volledig worden gecompenseerd voor de extra kosten die mogelijk voortkomen uit de invoering van de Omgevingswet,


Het geluidsniveau op een gevel uitsluitend als aanvaardbaar beoordelen indien sprake is van geluidswerende maatregelenStemdatum: 04-02-2020 • verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat als het geluidsniveau op een gevel door welke ontwikkeling dan ook boven de standaardwaarde uitkomt, dit door het bevoegd gezag uitsluitend als aanvaardbaar mag worden beoordeeld als sprake is van passende geluidswerende of geluidbeperkende maatregelen,


Een voorlichtingscampagne gericht op de positie van de burgerStemdatum: 04-02-2020 • verzoekt de regering, een voorlichtingscampagne te starten rondom de invoering van de Omgevingswet waarbij expliciet de positie van burgers ten opzichte van nieuwe ruimtelijke projecten wordt verduidelijkt;
 • verzoekt de regering tevens, de effecten van de campagne te evalueren en de resultaten aan de Kamer aan te bieden,


Minimumeisen voor participatieStemdatum: 04-02-2020 • verzoekt de regering, om minimumeisen op te stellen waaraan participatie moet voldoen,


Kritiek meenemen bij het besluit over invoering van de OmgevingswetStemdatum: 04-02-2020 • verzoekt de Minister in overleg te gaan met deze kritische partijen, zoals juristen en natuur- en milieuorganisaties, en hun kritiek mee te nemen in het «go/no go»-besluit over de invoering van de Omgevingswet,


Het voor burgers ontsluiten van de module voor vergunningen, handhavingsverzoeken en meldingenStemdatum: 04-02-2020 • verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat de module rond vergunningen, handhavingsverzoeken en meldingen zo snel als mogelijk via het DSO wordt ontsloten voor burgers, en de Kamer voor de zomer van 2020 te informeren over de termijn waarop dit wordt gerealiseerd;
 • spreekt uit dat de Omgevingswet pas kan worden ingevoerd als via het DSO informatie rond vergunningen, handhavingsverzoeken en meldingen voor de burger beschikbaar is,


Ook de andere bronnen van geluid meenemen bij het beoordelen van geluidsoverlastStemdatum: 04-02-2020 • verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat bij het bepalen van de geluidsoverlast van één bepaalde bron het verplicht wordt ook de andere relevante bronnen van geluid in deze omgeving mee te nemen bij het bepalen of de geluidsnorm wordt overschreden,


Een integrale visie op het beheer van drink-, grond- en oppervlaktewaterStemdatum: 04-02-2020 • verzoekt de regering ervoor, te zorgen dat er een integrale visie komt op de wijze waarop overheden de kwaliteit van ons drinkwater, grondwater en oppervlaktewater beheren,


Ontwikkelen van scenario's voor een latere invoering van de OmgevingswetStemdatum: 04-02-2020 • verzoekt de regering, om voor 1 juli 2020 scenario's te ontwikkelen voor het geval dat de Omgevingswet niet per 1-1-2021 kan worden ingevoerd, en de Kamer hierover te informeren,


Een betaalbaar energielabel Stemdatum: 28-01-2020 • verzoekt de regering, om in de extra beschikbaar gekomen tijd, een second opinion uit te laten voeren naar hoe de VEL-methode op basis van NTA 8800 er voor woningeigenaren op hoofdlijnen uit zou kunnen komen te zien, zodat dit betaalbare label nog steeds gebruikt kan worden,


De toepassing van ledverlichting door het RijkStemdatum: 23-01-2020 • verzoekt de regering, aan de Kamer binnen vier maanden te rapporteren hoe de wettelijke verplichting van de zijde van het Rijk wordt uitgevoerd,


Het wegnemen van drempels voor energiebesparende maatregelenStemdatum: 23-01-2020 • verzoekt de regering, te onderzoeken wat de drempels zijn voor huishoudens om energiebesparende maatregelen te nemen in woningen en hoe deze weggenomen kunnen worden, en de Kamer hierover voor de zomer van 2020 te informeren,


Onderzoek naar het sjoemelen met energielabelsStemdatum: 23-01-2020 • verzoekt de regering, om een onderzoek in te stellen naar de schaal van het sjoemelen met energielabels en bindende maatregelen die hiertegen mogelijk zijn voor te leggen aan de Tweede Kamer,


De toezichthoudende taken van de ILT op het gebied van luchtvaartStemdatum: 22-01-2020 • verzoekt de regering, jaarlijks aan de Kamer specifiek te rapporteren hoe de toezichthoudende taken van de ILT op het gebied van luchtvaart worden vormgegeven en welke capaciteit hiervoor noodzakelijk is,


Reductie van stikstofuitstoot door beste beschikbare techniekenStemdatum: 22-01-2020 • verzoekt de regering, om met de ILT en bevoegde gezagen te onderzoeken hoe de inzet van beste beschikbare technieken bij het verlenen en reviseren van vergunningen de stikstofuitstoot van de industrie verder valt te reduceren, en hierover binnen twee maanden te rapporteren aan de Kamer,


Samenwerking van verschillende inspectiediensten binnen één teamStemdatum: 22-01-2020 • verzoekt de regering, voor één of meerdere opdrachten, waaronder het toezicht op nieuwe, lichte (elektrische) voertuigen, verschillende inspectiediensten binnen één team onder te brengen en samen te laten werken, en de resultaten en verbeterpunten van deze samenwerking met de Kamer te delen,


Afspraken maken over doorlooptijden voor schadevergoeding Stemdatum: 21-01-2020 • verzoekt de regering, om afspraken te maken over de doorlooptijden van de verschillende schadevormen en hierover te rapporteren in haar jaarverslag,


Onderzoeken hoe de Onafhankelijk Raadsman betrokken kan blijven worden bij de schadeafhandeling Stemdatum: 21-01-2020 • verzoekt de regering,
 • te onderzoeken hoe de onafhankelijk raadsman betrokken kan blijven worden bij de schadeafhandeling en de Tweede Kamer hierover voor de wetsbehandeling van de Tijdelijke Wet Groningen in de Eerste Kamer te informeren
 • en gaat over tot de orde van de dag,
 • Beckerman
 • Nijboer
 • Van Otterloo
 • Agnes Mulder
 • Sienot
 • Dik-Faber
 • Van der Lee
 • Harbers


Lokale overheden duidelijk maken dat het vergunnen van GenX-lozingen ongewenst isStemdatum: 15-01-2020 • verzoekt de regering, om aan lokale overheden duidelijk te maken dat het vergunnen van GenX-lozingen ongewenst is en in contrast staat met het landelijke beleid en dat de inzet bij illegale lozingen moet zijn dat deze lozingen worden beëindigd en niet worden beloond met een vergunning,


Tijdige herziening van vergunningen en handhaving op de inzet van de beste beschikbare technieken Stemdatum: 15-01-2020 • verzoekt de regering, om in gesprek met bevoegde gezagen aan te dringen op tijdige herziening van vergunningen en handhaving op de inzet van de beste beschikbare technieken,


Betalen van gedupeerden die te lang moeten wachtenStemdatum: 14-01-2020 • verzoekt de regering, gedupeerde Groningers, net als gedupeerden van de toeslagenaffaire van de Belastingdienst, te betalen wanneer zij te lang moeten wachten,


Het ontmantelen van het sensorennetwerk pauzerenStemdatum: 14-01-2020 • verzoekt de regering, het ontmantelen van het sensorennetwerk te pauzeren en eerst de Kamer te informeren over de mogelijkheden het netwerk voort te zetten,