Stemoverzicht (Onderwerp: dierenwelzijn) Ander onderwerp


Hieronder ziet u alle moties over dit onderwerp waarvoor de door u gekozen partijen het niet eens waren. Toon motie geeft u de oorspronkelijke motie, Toon handeling de stemming (mogelijk met stemverklaring). Hoofdmenu
Verbreding van het bloedonderzoekStemdatum: 30-01-2018 • verzoekt de regering, ook voor personen die niet woonachtig zijn in de omgeving van Chemours, maar vanwege andere redenen veelvuldig en langjarig in de omgeving van Chemours aanwezig zijn geweest, de mogelijkheid te bieden om van een bloedonderzoek gebruik te maken,

PvdDPVV


Afzien van de deadline voor bloedonderzoekStemdatum: 30-01-2018 • verzoekt de regering, in overleg met de betrokken gemeenten af te zien van deze deadline en de regeling voor ten minste 2018 overeind te houden,

PvdDPVV


Blokkeren van het schuldhulpverleningstrajectStemdatum: 25-01-2018 • verzoekt de regering, te onderzoeken hoe geregeld kan worden dat indien een tweederdemeerderheid van schuldeisers in het minnelijk traject akkoord gaat met een regeling, deze afspraken automatisch verbindend verklaard worden voor alle schuldeisers, waarbij een schuldeiser desgewenst bij de rechter in beroep kan, maar het hulpverleningstraject van start kan gaan,

PvdDPVV


Rentetarieven voor sociale kredietverleningStemdatum: 25-01-2018 • verzoekt de regering, in overleg met gemeenten rentetarieven voor sociale kredietverlening beter af te stemmen op de doelgroep en zo mogelijk te beperken tot maximaal 0% tot 5%, en de Kamer hierover binnen een halfjaar te informeren,

PvdDPVV


Een aangescherpt afsluitingsbeleid voor drinkwater en wifiStemdatum: 25-01-2018 • verzoekt de regering om, te komen tot een aangescherpt afsluitingsbeleid voor drinkwater en wifi, dat vergelijkbaar is met het afsluitingsbeleid voor stroom en gas,

PvdDPVV


De kosten van verkabeling van hoogspanningskabelsStemdatum: 25-01-2018 • verzoekt de regering, te streven naar een reële kostenverdeling van verkabeling en te bevorderen dat er procesafspraken tussen provincies en gemeenten worden gemaakt, zodat voorkomen wordt dat gemeenten afzien van verkabeling vanwege een te hoge financiële drempel,

PvdDPVV


Transparantie over de herkomst van elektriciteitStemdatum: 25-01-2018 • verzoekt de regering, zich in Europees verband actief te blijven inzetten voor een wettelijke plicht voor transparantie over de herkomst van grijze stroom via garanties van oorsprong;
 • verzoekt de regering tevens, zich in te spannen om al eerder met goedwillende Europese landen een wettelijke plicht af te spreken en op nationaal niveau afspraken te maken met energieleveranciers om op korte termijn tot transparantie over de herkomst van elektriciteit te komen,

PvdDPVV


Kosteloze verwijdering van gasaansluitingen voor huishoudensStemdatum: 25-01-2018 • verzoekt de regering, te onderzoeken op welke wijze het verwijderen van de gasaansluiting voor huishoudens kosteloos gemaakt kan worden,

PvdDPVV


Een campagne over verduurzamingsmogelijkhedenStemdatum: 25-01-2018 • verzoekt de regering, te onderzoeken of de campagne uit te breiden is en te pogen daarmee alle huishoudens, waaronder ook bewoners van sociale huurwoningen, te informeren over en actief te ondersteunen bij de verschillende verduurzamingsmogelijkheden, waaronder ook de mogelijkheden tot geheel gasloos wonen,

PvdDPVV


De kosten van energietransitieStemdatum: 25-01-2018 • verzoekt de regeringM alle uitgaven/betalingen in het kader van de energietransitie stop te zetten en ervoor te zorgen dat de energierekening van huishoudens omlaaggaat,

PvdDPVV


Een eerlijker verdeling van bekabelingskostenStemdatum: 25-01-2018 • verzoekt de regering, in gesprek te gaan met de betrokken partijen en te onderzoeken of een eerlijker verdeling van de kosten mogelijk is,

PvdDPVV


De herkomst van aardgas en biogas transparanter makenStemdatum: 25-01-2018 • verzoekt de regering, de mogelijkheden te onderzoeken voor het transparanter maken van de herkomst van aardgas en biogas en hierover de Kamer te informeren,

PvdDPVV


De verantwoordelijkheid voor de laadapparatuurStemdatum: 25-01-2018 • verzoekt de regering om, in Energiewet 1.0 de toestemming voor het netwerkbedrijf om laadapparatuur als activiteit uit te voeren te schrappen uit de wet;
 • verzoekt de regering tevens om, dan ook te bezien of deze activiteit nog een plaats moet hebben in de AMvB,

PvdDPVV


De huurprijsbeschermingStemdatum: 24-01-2018 • verzoekt de regering om, te onderzoeken hoe de huurprijsbescherming via de Huurcommissie voor huurders met een tijdelijk huurcontract gelijk kan worden gesteld en kan worden verbeterd, en de uitkomsten zo snel mogelijk aan de Kamer te doen toekomen,

PvdDPVV


Het in behandeling nemen van schades Stemdatum: 23-01-2018 • verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat – zolang er nog geen schadeprotocol is – de NAM zich niet aan haar wettelijke verantwoordelijkheid onttrekt en gemelde schades in behandeling worden genomen,

PvdDPVV


Kwantitatieve doelstellingen in het luchtkwaliteitsbeleid Stemdatum: 23-01-2018 • verzoekt de regering om, te onderzoeken, of en hoe in het nieuwe luchtkwaliteitsbeleid kwantitatieve doelstellingen voor het terugdringen van de gezondheidsschade door luchtvervuiling, kunnen worden geformuleerd,

PvdDPVV


De digitaliseringsagenda van de overheid Stemdatum: 23-01-2018 • verzoekt de regering, bij het vormgeven van de digitaliseringsagenda ook een plan te maken met als doel te experimenteren met een kleine groep van ICT-experts van buiten, die zich onbetaald buigen over een door het ministerie geselecteerd ICT-project van de overheid en daartoe dan binnen een vastgestelde tijd concrete voorstellen doen voor de opzet en uitvoering daarvan,

PvdDPVV


Het weren van milieubelastende stoffen in banden Stemdatum: 23-01-2018 • verzoekt de regering dit jaar in kaart te brengen hoe milieubelastende stoffen in de toekomst zoveel mogelijk geweerd kunnen worden uit het ontwerp van banden om schoon hergebruik van materialen en zo de circulaire economie te stimuleren;

PvdDPVV


Transparantie over aanpassingen in rapportenStemdatum: 23-01-2018 • verzoekt de regering, bij wetenschappelijke rapporten duidelijk te maken welke verzoeken tot aanpassingen er zijn gedaan en welke er door de onderzoekers zijn overgenomen,

PvdDPVV


De rol van Energiebeheer Nederland Stemdatum: 23-01-2018 • verzoekt de regering, met een toekomstvisie op de rol van EBN te komen, waarbij de verduurzaming van Nederland het uitgangspunt vormt,
 • en gaat over tot de orde van de dag
 • Beckerman
 • Van der Lee
 • Van Raan
 • Moorlag

PvdDPVV


Het subsidieplafond voor zijinstromers Stemdatum: 23-01-2018 • verzoekt de regering, te onderzoeken of het subsidieplafond voor zijinstromers in het mbo kan worden verhoogd zonder dat het ten koste gaat van de subsidie voor zijinstromers in het primair en voortgezet onderwijs,

PvdDPVV


De medezeggenschap bij samenwerkingscollegesStemdatum: 18-01-2018 • verzoekt de regering om, in overleg met studentenorganisaties en de MBO Raad een handreiking op te stellen voor de deelnemersraden en ondernemingsraden over hoe zij om kunnen gaan met de verschillende opties voor medezeggenschap bij samenwerkingscolleges,

PvdDPVV


Vergemakkelijken van publiek-private samenwerkingStemdatum: 18-01-2018 • verzoekt de regering om te onderzoeken hoe publiek-private samenwerking in het mbo vergemakkelijkt kan worden,

PvdDPVV


Het toepassen van de tegenprestatieStemdatum: 18-01-2018 • verzoekt de regering om, in het gesprek met gemeenten over de tegenprestatie ook te bespreken of het voor gemeenten mogelijk moet worden om de tegenprestatie uit de verordening te halen als zij deze niet actief willen uitvoeren,

PvdDPVV


De evaluatie van de ParticipatiewetStemdatum: 18-01-2018 • verzoekt de regering, de resultaten van het onderzoek in de gemeente Amsterdam mee te nemen bij de evaluatie van de Participatiewet,

PvdDPVV