Stemoverzicht (Onderwerp: dierenwelzijn) Ander onderwerp


Hieronder ziet u alle moties over dit onderwerp waarvoor de door u gekozen partijen het niet eens waren. Toon motie geeft u de oorspronkelijke motie, Toon handeling de stemming (mogelijk met stemverklaring). Hoofdmenu
Het wettelijke minimumbedrag voor lidmaatschappen van omroepverenigingenStemdatum: 25-09-2019 • verzoekt de regering, af te zien van de in de mediavisiebrief voorgestelde verhoging van het wettelijke minimumbedrag voor lidmaatschappen van omroepverenigingen,

PvdDPVV


Het onder de aandacht brengen van het Charter DiversiteitStemdatum: 25-09-2019 • verzoekt de regering, om het Charter Diversiteit onder de aandacht te brengen bij de NPO en overige omroepen die het charter nog niet ondertekend hebben,

PvdDPVV


Een onderzoek naar de mogelijkheid van een onlineplatformStemdatum: 25-09-2019 • verzoekt de regering, om samen met publieke en commerciële zenders onderzoek te doen naar de mogelijkheid voor een onlineplatform, waar programma's voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te vinden zijn,

PvdDPVV


Klachten- en geschillenafhandeling beleggen bij de Stichting OnderwijsgeschillenStemdatum: 25-09-2019 • verzoekt de regering, alle klachten- en geschillenafhandeling te beleggen bij de Stichting Onderwijsgeschillen,

PvdDPVV


Een beloningssysteem voor het aangeven van drugscriminelen Stemdatum: 24-09-2019 • verzoekt de regering, onderzoek te doen naar het instellen van een ruimhartig beloningssysteem voor hen die de moed hebben grote drugscriminelen aan te geven,

PvdDPVV


Een meldplicht voor discriminerende verzoeken aan uitzendbureausStemdatum: 24-09-2019 • verzoekt de regering alsnog een meldplicht in te stellen voor discriminerende verzoeken aan uitzendbureaus,

PvdDPVV


Een inkomensaanvulling voor mensen met een medische urenbeperkingStemdatum: 24-09-2019 • verzoekt de regering, te onderzoeken of het mogelijk is een inkomensaanvulling te verstrekken via een toeslag aan mensen die met een medische urenbeperking naar vermogen werken,

PvdDPVV


Een niet-vrijblijvend passend aanbod voor mensen in de bijstandStemdatum: 24-09-2019 • verzoekt het kabinet, binnen de bij gemeenten voor participatie beschikbare middelen te verkennen niet langer óf maar hóé gemeenten mensen in de bijstand een niet-vrijblijvend aanbod kunnen doen dat bij hen past, waarbij de sociale activering ten behoeve van de eigen ontwikkeling en de wederkerigheid zoals omschreven in de huidige tegenprestatie goed ingebed zijn;
 • verzoekt het kabinet tevens, daartoe aan de voorkant met gemeenten afspraken te maken over de gemeenschappelijke opgave om meer mensen uit de bijstand naar een passend aanbod te begeleiden, waarbij breder wordt gekeken naar best practices en alle maatschappelijke kosten en baten voor mensen in de bijstand;
 • verzoekt het kabinet, voorts als aanbod te beschouwen een baan, een leer-werk- en re-integratietraject, een stage, vrijwilligerswerk, een studie/taalcursus tot ten minste niveau 1F, schuldhulp, mantelzorg onder bepaalde voorwaarden of een traject in de huidige tegenprestatie, waaruit de gemeente de keuze kan maken wat in het individuele geval als best passend aanbod wordt gezien;
 • verzoekt het kabinet, verder daarbij bijzondere aandacht te hebben voor de positie van alleenstaande ouders met kinderen onder de 4 jaar;
 • verzoekt het kabinet, ten slotte de Kamer hierover gelijktijdig met de kabinetsreactie op de evaluatie van de taaleis en de tegenprestatie te informeren,

PvdDPVV


Geen andere behandeling na stopzetting van het vertrouwensexperimentStemdatum: 24-09-2019 • verzoekt de regering, expliciet richting de betrokken gemeenten uit te spreken dat deelnemers aan het vertrouwensexperiment niet op een andere manier behandeld hoeven te worden, in ieder geval totdat de conclusies en het vervolg van de experimenten bekend zijn,

PvdDPVV


Het opzeggen van het vertrouwen in de minister-presidentStemdatum: 19-09-2019 • zegt het vertrouwen op in de Minister-President,

PvdDPVV


Inrichten van een interventieteam ondermijningStemdatum: 19-09-2019 • verzoekt de regering, te bezien hoe en op welke termijn een interventieteam ondermijning kan worden ingericht, waarin de nationale politie, KMar, Justitie, FIOD, Douane, Belastingdienst en Arbeidsinspectie samenwerken, waar mogelijk met partners uit het sociale domein, met de enkele opdracht om criminele netwerken op te rollen en zware jongens grote sommen geld te ontnemen;
 • verzoekt de regering tevens om, waar nodig via noodwetgeving, het mogelijk te maken dat binnen dit team alle relevante informatie op een zorgvuldige manier gedeeld kan worden en er doorzettingsmacht ontstaat om de georganiseerde misdaad een slag toe te brengen,

PvdDPVV


Pensioenverlagingen in afwachting van de uitwerking van het pensioenakkoord voorkomenStemdatum: 19-09-2019 • verzoekt de regering om, in afwachting van de uitwerking van het pensioenakkoord pensioenverlagingen te voorkomen,

PvdDPVV


Verhogen van de tarieven van sociaal advocatenStemdatum: 19-09-2019 • verzoekt de regering, het komende jaar de tarieven van sociaal advocaten te verhogen,

PvdDPVV


Tussentijdse maatregelen opdat de sociale advocatuur op niveau kan blijven functionerenStemdatum: 19-09-2019 • verzoekt de regering, zo spoedig mogelijk na te gaan waar de nood het hoogst is en welke maatregelen in afwachting van de definitieve herziening van het rechtsbijstandstelsel op korte termijn kunnen worden genomen,

PvdDPVV


Verhogen van het budget voor de ondersteuning van parlementariërs en de subsidie aan politieke partijenStemdatum: 19-09-2019 • verzoekt de regering, in de begroting 2020 het budget voor de ondersteuning van parlementariërs structureel met 10 miljoen euro en de subsidie aan politieke partijen tot en met 2024 met 9 miljoen euro per jaar en daarna structureel met 5 miljoen euro te verhogen en de Kamer hierover inclusief budgettaire dekking voor de Algemene Financiële Beschouwingen te informeren, waarbij dekking kan worden gevonden in structurele onderuitputting op de begroting BZK en de inzet van de loon- en prijsbijstelling op de aanvullende post,

PvdDPVV


Een generatietoets bij de totstandkoming van beleidStemdatum: 19-09-2019 • verzoekt de regering, om een generatietoets te ontwikkelen om de generatie-effecten van grote beleidswijzigingen en politieke en sociale akkoorden inzichtelijk te maken, en te bezien welke rol de planbureaus en de Raad van State hierin kunnen vervullen;
 • verzoekt de regering tevens, met sociale partners in gesprek te gaan over de invoering van een generatietoets bij bijvoorbeeld SER-adviezen,

PvdDPVV


Structureel tien miljoen euro extra ten behoeve van de AVIMStemdatum: 19-09-2019 • verzoekt de regering, om structureel tien miljoen euro extra vrij te maken ten behoeve van de AVIM, die specifiek zal worden ingezet voor de bestrijding van mensenhandel en gedwongen prostitutie, hiertoe aan de Kamer een concreet investeringsvoorstel te doen vóór de behandeling van de begroting van Justitie en Veiligheid en hiertoe als dekking de loon- en prijsbijstelling tranche 2018 op de aanvullende post in te zetten,

PvdDPVV


Een uiterste inspanning leveren om het reductiedoel voor broeikasgassen in 2020 te halenStemdatum: 19-09-2019 • verzoekt de regering, een uiterste inspanning te leveren om het reductiedoel voor de broeikasgassen in 2020 te halen,

PvdDPVV


De uitspraak dat wij leven in uitzonderlijke economische tijdenStemdatum: 19-09-2019 • spreekt uit dat wij leven in uitzonderlijke economische tijden,

PvdDPVV


Concrete voorstellen opdat pensioenkortingen in 2020 kunnen worden voorkomenStemdatum: 19-09-2019 • spreekt uit dat de regering in overleg met alle betrokkenen ruim vóór 31 december 2019 met concrete voorstellen moet komen zodat pensioenkortingen in 2020 kunnen worden voorkomen,

PvdDPVV


Een eenvoudige terugkeerregeling voor Syrische statushouders verblijvend in NederlandStemdatum: 19-09-2019 • roept de Minister van Buitenlandse Zaken op deze maand nog af te reizen naar Damascus om met zijn Syrische ambtgenoot in overleg te treden om voor het einde van oktober 2019 tot een eenvoudige terugkeerregeling te komen voor Syrische statushouders verblijvend in Nederland,

PvdDPVV


De agrarische sector zoveel mogelijk ongemoeid laten bij oplossingen voor de stikstofkwestieStemdatum: 19-09-2019 • roept de regering op, om te garanderen dat welke oplossing dan ook maar voor de stikstofkwestie wordt gevonden, de agrarische sector zo veel mogelijk ongemoeid wordt gelaten,

PvdDPVV


Maatregelen opdat gemeenten in 2020 niet langer verplicht zijn huizen toe te wijzen aan statushoudersStemdatum: 19-09-2019 • roept de regering op, om voor het einde van het jaar maatregelen te treffen om deze taakstelling voor gemeenten af te schaffen opdat gemeenten in 2020 niet langer verplicht zijn huizen toe te wijzen aan statushouders,

PvdDPVV


Een budget van 0,7% van het bruto nationaal inkomen voor ontwikkelingssamenwerking Stemdatum: 19-09-2019 • verzoekt de regering, deze belofte na te komen,

PvdDPVV


Verkopen van de resterende aandelen ABN-AMROStemdatum: 19-09-2019 • verzoekt de regering, de resterende aandelen ABN AMRO te verkopen en van de opbrengst 8 miljard euro te gebruiken om elk huishouden eenmalig € 1.000 te schenken als dankbetuiging voor het redden van deze bank,

PvdDPVV